Parcely a správní hranice
Městské části
Katastrální území
Parcely
Adresní body
Názvy ulic
Podněty na změny a úpravy ÚP
Podněty na změny
Podněty na úpravy
Úpravy územního plánu - Legenda
Úpravy vydané
Schválené nezapracované úpravy
Schválené zapracované úpravy
Úpravy ostatní
Projednávané / přerušené úpravy
Neschválené úpravy
Schválené úpravy zrušené soudem nezapracované
Schválené úpravy zrušené soudem zapracované
Změny územního plánu - Legenda
Změny vydané
Schválené nezapracované změny
Schválené zapracované změny
Změny ostatní
Rozpracované / projednávané změny
Neschválené změny
Změny přerušené rozhodnutím ZHMP
Schválené změny zrušené NSS zapracované
Schválené změny zrušené NSS nezapracované
Schválené změny částečně zrušené NSS zapracované
Schválené změny částečně zrušené NSS nezapracované
Vybrané prvky územního plánu
Podmíněnost staveb
Velká rozvojová území (VRÚ)
Veřejně prospěšné stavby
Výkresy územního plánu
Nastavení průhlednosti

0

100

Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
stav k 1.1.2017
Výkres č. 4 - Plán využití ploch - Legenda
Výkres č. 5 - Doprava - Legenda
Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady - Legenda
Výkres č. 10 - Energetika - Legenda
Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory - Legenda
Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability - Legenda
Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL_LPF - Legenda
Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby - Legenda
Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně - Legenda
Výkres č. 33 - Kategorizace záplavových území - Legenda
Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města - Legenda
Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území - Legenda
Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, vydané výkresy, které nejsou schválenými změnami aktualizovány
Výkres č. 26 - Bydlení - Legenda
Výkres č. 28 - Ostatní nebytové funkce - Legenda
Výkres č. 29 - Sport a rekreace - Legenda
Výkres č. 30 - Systém zeleně - Legenda
Výkres č. 35 - Památková ochrana - Legenda
Výkres č. 38 - Ochranná pásma a chráněná území - Legenda
Stavební uzávěry
Urbanistické sektory IPR Praha
Vrstevnice
Vyhledávání
Smaž zadávaný katastr
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Výsledky měření