Parcely a správní hranice
Městské části
Katastrální území
Parcely
Adresní body
Názvy ulic
Úpravy územního plánu - Legenda
Úpravy vydané
Schválené nezapracované úpravy
Schválené zapracované úpravy
Úpravy ostatní
Projednávané / přerušené úpravy
Neschválené úpravy
Schválené úpravy zrušené soudem nezapracované
Schválené úpravy zrušené soudem zapracované
Změny územního plánu - Legenda
Změny vydané
Schválené nezapracované změny
Schválené zapracované změny
Změny ostatní
Rozpracované / projednávané změny
Neschválené změny
Změny přerušené rozhodnutím ZHMP
Schválené změny zrušené NSS
Vybrané prvky územního plánu
Podmíněnost staveb
Velká rozvojová území (VRÚ)
Veřejně prospěšné stavby
Výkresy územního plánu
Nastavení průhlednosti

0

100

Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
stav k 30.06.2015
Výkres č. 4 - Plán využití ploch - Legenda
Výkres č. 5 - Doprava - Legenda
Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady - Legenda
Výkres č. 10 - Energetika - Legenda
Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory - Legenda
Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability - Legenda
Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL_LPF - Legenda
Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby - Legenda
Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně - Legenda
Výkres č. 33 - Kategorizace záplavových území - Legenda
Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města - Legenda
Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území - Legenda
Výkresy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, vydané výkresy, které nejsou schválenými změnami aktualizovány
Výkres č. 26 - Bydlení - Legenda
Výkres č. 28 - Ostatní nebytové funkce - Legenda
Výkres č. 29 - Sport a rekreace - Legenda
Výkres č. 30 - Systém zeleně - Legenda
Výkres č. 35 - Památková ochrana - Legenda
Výkres č. 38 - Ochranná pásma a chráněná území - Legenda
Urbanistické sektory IPR Praha
Vrstevnice
Vyhledávání
Smaž zadávaný katastr
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Smaž výsledky
Výsledky měření